Finnson Psykoterapi

Psykodynamisk psykoterapi och konsultation

Karin Finnson

Legitimerad psykolog, Legitimerad psykoterapeut

Om mig

Jag är legitimerad psykolog och legitimerad psykoterapeut, med utbildning vid Stockholms universitet.

 

Jag har lång erfarenhet som terapeut och har bland annat arbetat inom vuxenpsykiatrin med psykologisk behandling vid olika typer av psykisk ohälsa.

 

Jag genomför även neuropsykiatriska utredningar sedan lång tid tillbaka och har stor erfarenhet av att hjälpa klienter med olika typer av neurovariationer, så som ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd, även i en psykoterapeutisk kontakt. 

 

Jag erbjuder både lång- och korttidsterapi samt stödjande samtal. Terapiarbetet har sin bas i moderna former av psykodynamisk terapi. Kognitiva inslag kan också vävas in i terapiarbetet.

 

Ett respektfullt, varmt och öppet bemötande är något jag ser som en grundförutsättning för att det terapeutiska arbetet ska kunna utvecklas och vara givande. Liksom en lyhördhet för den enskilde och unika klientens behov och förutsättningar.

 

Jag är medlem i:
Svenska Psykologförbundet
Psykologföretagarna
Psykoterapicentrum
Neuropsykologiska föreningen

 

Psykodynamisk psykoterapi


Terapiformen är lämplig vid en mängd svårigheter som vi människor kan behöva hjälp med i perioder av livet, så som relationsproblem, livskriser eller sorg. 

 

Modern psykoterapiforskning har även visat att psykodynamisk psykoterapi är en bra behandling vid depression och olika typer av ångestsyndrom. 


Exempel på några vanliga teman vid psykodynamisk psykoterapi är;


•    Stressrelaterade problem
•    Relationsproblem
•    Nedstämdhet, depression 
•    Oro, ångest

•    Svårigheter med känsloreglering
•    Livskriser

 

En psykodynamisk terapi utgår från ett gemensamt utforskande av inre- och yttre faktorer hos klienten som kan leda till stress, oro, nedstämdhet eller andra former av problem. Terapiprocessen brukar innefatta att identifiera och förstå tankar, impulser och relationsmönster som kan bidra till problematiken. Ett vanligt inslag är också att medvetandegöra och sätta ord på känslor samt att ringa in olika former av unvikandestrategier (psykologiska försvar) som vi alla använder oss av, på gott och ont. Det blir en utgångspunkt för det förändrings- och utvecklingsarbete som klienten och terapeuten tillsammans jobbar med. 

 

Målsättningen är inte bara en minskning av symtom (att bli av med något), utan också att terapin leder till en positiv närvaro av något nytt, exempelvis en ökad förmåga att gå in i och vårda relationer, bättre självförtroende, ökad flexibilitet eller en ökad förmåga att stå upp för sig själv.

 

En psykodynamisk psykoterapi kan ha en på förhand begränsad tidsrymd eller sträcka sig över flera år.

 

Mer information om psykodynamisk psykoterapi finns bland annat på följande hemsidor:


www.psykoterapicentrum.se


www.psykodynamiskt.nu


www.samradsforum.se

 

Stödsamtal


Ibland kan stödsamtal vara ett bra alternativ till psykoterapi. Här är inte en djupgående förändring av det egna beteendet målsättningen utan syftet är att få utrymme att reflektera kring sin situation med en professionell samtalspartner och dela upplevelser och bekymmer med någon som lyssnar och kan stötta. Stödsamtal kan ske på mer gles basis än en psykoterapi, kanske varannan vecka eller en gång i månaden. 

Hur går det till?

 

Vi ses inledningsvis 1 till 3 sessioner för att kunna ta ställning till om terapiformen passar för dig och om kontakten med mig känns bra. Om vi sedan väljer att inleda en psykoterapi beslutar vi tillsammans vilket fokus terapiarbetet ska ha som utgångspunkt, vilken målsättning vi ska ha samt resonerar kring tidsramen för terapin och bestämmer vilken dag och tid vi kommer att ses framöver.


Vanligtvis träffas vi en gång i veckan. Korttidsterapier har en längd av 15 till 20 sessioner. Längre terapier kan pågå några år.


Betalning sker via faktura, månadsvis. 

Pris för en session à 45 minuter = 1150 kr.
 

Neuropsykiatriska utredningar

 

 

Jag har under många år jobbat med neuropsykiatriska utredningar inom vuxenpsykiatrin och kan nu också erbjuda den tjänsten i min privata verksamhet. En neuropsykiatrisk utredning handlar primärt om att ta reda på om ADHD och/eller Autism kan förklara varför du har vissa svårigheter eller om andra faktorer är en bättre förklaring. 

 

Jag har valt att inleda varje utredning med en basbedömning, för att undvika att en utredning genomförs där det redan inledningsvis kan misstänkas att det finns andra bättre förklaringar till problembilden. Det kan under basutredningen även framkomma psykiatriska eller kroppsliga problem som kan vara bra att behandla innan en neuropsykiatrisk utredning drar igång, då det annars blir svårt med en bra bedömning.

 

 

ADHD och Autism

Personer som uppfyller kriterierna för ADHD och/eller Autism finns över hela världen, är oftast normalbegåvade och kan ha alla typer av yrken. Vissa har tydliga svårigheter utifrån sina symtom redan som barn men för många blir symtomen tydligt funktionshindrande först i ung vuxen ålder. För att en diagnos skall anses föreligga skall flertalet symtom ha funnits redan innan 12 års ålder, men dessa symtom/ personlighetsdrag behöver då inte ha utgjort ett tydligt funktionshinder.

 

Det är dessvärre ganska vanligt att personer med ADHD och/ eller Autism drabbas av depressioner, ångestsyndrom, utmattningstillstånd eller andra former av psykiatriskt lidande redan från ung vuxenålder. Det kan göra att den underliggande neuropsykiatriska problematiken missas. 

 

Många människor kan känna igen sig i beskrivningar av dessa neuropsykiatriska diagnoser, vilka symtom som ingår och hur det kan ta sig uttryck på olika sätt. Exempelvis att man kan vara ouppmärksam och glömsk, inte tar tag i saker som borde göras, ogillar förändringar, känner sig rastlös eller agerar impulsivt. Dessa symtom är ju personlighetsdrag och beteenden som alla människor kan ha mer eller mindre av.


För en relativt stor grupp människor är dessa personlighetsdrag/ symtom dock hindrande och störande inom flera olika livsområden. Då är det relevant att genomgå en neuropsykiatrisk utredning. En eventuell diagnos kan framförallt bidra till en ökad förståelse för sig själv och de problem man bär på. En neuropsykiatrisk diagnos kan också ge rätt till vissa behandlingar och stödinsatser som annars inte är tillgängliga.

 

Neuropsykiatrisk utredning

Basbedömning

 

Vi träffas först för en basbedömning där du får berätta om dina svårigheter och varför du tänker att du kan ha en neuropsykiatrisk diagnos. Vi hjälps åt med detta, jag kommer att ställa mycket frågor och du kommer också att få fylla i några olika skattningsformulär. Avslutningsvis talar vi om vad som framkommit och om det verkar troligt att dina problem har sin rot i någon neuropsykiatrisk diagnos eller om jag har någon annan hypotes. Du väljer sedan om du vill gå vidare och genomgå en neuropsykiatrisk utredning.

 

Tid: 90 minuter

 

Pris: 3 000 kr, om du väljer att inte gå vidare med en neuropsykiatrisk utredning

 

 

Fördjupad utredning

 

Nu görs en mer ingående undersökning kring eventuella symtom och hur de tar sig uttryck i ditt liv, dels via ytterligare skattningsformulär som både du och anhöriga får fylla i och dels via diagnostiska intervjuer.

 

Jag önskar också få intervjua en eller flera anhöriga som kan ge sin bild av dig och hur du fungerar på olika sätt under ditt liv. Gärna en förälder, men det kan också vara ett syskon, en nära vän eller en partner.

 

Neuropsykologiska test som undersöker olika kognitiva förmågor kommer också att administreras. Jag använder mig då av ett testbatteri som heter WAIS-IV, som avser mäta IK, verbal funktion, perceptuell funktion, arbetsminneskapacitet och kognitiv snabbhet.

 

Tid: 6–8 timmar, avsätt en heldag

 

När jag har sammanställt all information, är klar med bedömningen och har författat ett neuropsykiatriskt utlåtande ses vi igen för återkoppling av utredningsresultatet. Du får då även veta hur det gick vid den kognitiva testningen och du får möjlighet att ställa frågor om både diagnosen och om hur du kan gå vidare. Du får också ett neuropsykiatriskt utlåtande där eventuell diagnos framgår.

 

Pris: 28 000 kr

Kontakt

Min mottagning ligger på:
 
Dalagatan 25
 
T-bana Odenplan

 

T

 

Välkommen att ta kontakt med mig

 

Telefon: 0730-364546

 

Mail: kontakt@finnson-psykoterapi.se

 

Det går också bra att använda formuläret nedan. 

Namn *
E-post *
Meddelande *